KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
GENEL AYDINLATMA METNİ

Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim WASTE LOG YAZILIM DONANIM DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VKN: 8001202304) (“WASTE LOG” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, etkileşim içerisinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri temin ederek işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile WASTE LOG ana faaliyet konusunu icra ederken temasta bulunduğu ilgili kişilere ait işlemiş olduğu kişisel verileri internet sitesinde şeffaflık ilkesine tam uyumluluk amacıyla ilan etmeyi amaçlamakta olup işbu metin ile Şirket ana faaliyet ve iştigal konusu süreçlerindeki kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında aydınlatma bildirimi yapılmaktadır.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
  WASTE LOG, çevre dostu atık yönetimi konusunda öncü şirketlerden biri olup toplumu geri dönüşüme yönlendirerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama amacı gütmekte ve toplumu geri dönüşüme yönlendirmek için çeşitli stratejiler kullanmaktadır.

WASTE LOG, atık yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak atıkların doğru bir şekilde yönetilmesine teşvik etmekle birlikte geri dönüşüme uygun atık toplama ekipmanı ve konteynerleri sağlayarak geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, müşterilerinin atık yönetimi süreçlerini sürekli olarak izleyerek geri dönüşüm oranlarını artırmak adına gerekli düzenlemeleri sağlamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda sayılı amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir;

• Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
• Müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
• Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
• Atık toplama süreçlerinin yürütülmesi ve destek hizmetlerinin sağlanması,
• Pazarlama analiz ile hizmet pazarlama çalışmalarının tespiti,
• İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ve atık toplama sürecinin yürütülmesi,
• Risk yönetimi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği temini süreçlerinin yürütülmesi.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz Şirket tarafından doğrudan sözlü, yazılı veya elektronik olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Şirket faaliyetleri kapsamında internet sitesi ve benzeri kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Bu kapsamda aşağıda sınıflandırılmış genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un m. 5/2. fıkrasında sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.
Aşağıdaki sınıflandırma oluşturulurken hem Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi hem de Şirket internet sitesi ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi dikkate alınmış olup Şirket’in her bir süreç ve operasyonuna yönelik gerekli aydınlatma ve/veya rıza bildirimleri ise süreç ilgilisi kişi gruplarına kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla ayrıca tebliğ edilmektedir.

Veri Kategorisi  Veri Tipi  İşlemede Dayanılan Hukuki Sebep
 1. Kimlik Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, T.C. kimlik numarası KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 2. İletişim Adres, e-posta adresi, telefon numarası
 3. Lokasyon Lokasyon/konum bilgisi, GPS anlık konum bilgisi KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 4. Müşteri İşlem Şikâyet ve talep bilgisi, üye online aktivite bilgisi KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 5. Finans WASTE LOG Puanı kazanma ve WASTE LOG Puanının üyenin banka hesabına aktarılma süreci dahilinde Banka ve IBAN bilgileri KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 6. İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri KVKK m. 5/2/f bendinde yer alan; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
  Risk Yönetimi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
 7. Pazarlama Atık bildirim geçmişi ve çerez kayıtları. İlgili kişinin, Şirket faaliyetleri kapsamında pazarlama verisinin işlenmesi ile karşı karşıya kalması durumunda: KVKK m. 5/1 fıkrasında yer alan; ilgili kişinin açık rızasının temin edilmesine istinaden işlenmektedir.

Talebiniz doğrultusunda her bir kişisel veri kategorisi ve veri tipinin işlenme amacı detaylandırılarak Şirket içinde tutulan kişisel veri envanteri aracılığıyla tarafınıza iletilebilecektir.
Sitemizde yer alan KVKK başlığı altında internet sitesi süreçlerine özgülenmiş tüm aydınlatma metinlerine erişilebilecektir.

Ayrıca hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderim faaliyetleri; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te yer verilen şartlara uyularak ve gereken noktalarda ticari elektronik ileti onayınızın ayrıca temin edilmesine istinaden gerçekleştirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Şirket ticari operasyonları ile iş süreçlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla, gerektiği hallerde Kanun’un m. 8/1 maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak, bundan başkaca ayrıca Kanun’un m. 8/2/a bendine uygun olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda sayılanlara veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek aktarılabilecektir.
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari makamlara,
 • Sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine,
 • Şirket’i denetime yetkili özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya iş birliği içerisinde olunan iş ortaklarına,
 • Mevcut yönetim ve operasyon yapılanmasının koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla Şirket çalışanları/ iş ortakları/hissedarlarına.

Bu hususta yurt içi aktarımına yönelik vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, Şirket’in yetkililerine danışabilirsiniz. İlgili aydınlatma ve rıza metinleri; Şirket süreç ve faaliyetlerine özgü olarak ilgili kişilere kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla tebliğ edilmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
  Dilediğiniz zaman WASTE LOG’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.wastelog.co adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 2. Islak imzalı şekilde “Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli / İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,

 3. Tarafınızca Şirket’e bildirilen e-posta adresini kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek.

WASTE LOG, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular WASTE LOG tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

WASTE LOG çalışanlarının tümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında farkındalık eğitimleri ile donatılan, periyodik olarak bilgilendirilen ve gizlilik nosyonu kazandırılmış niteliktedir. WASTE LOG’un yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde ve Şirket içinde yer alan kişisel verilerin yaşam döngüsünde farkındalık ve hassasiyet ile hareket edilmektedir.

WASTE LOG’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. İşletimsel gereklilikler nedeniyle de zaman zaman gerçekleştirilecek güncellemelerin öncesinde herhangi bir bildirime gerek bulunmayıp bütün hizmet ve ürünleri, sayfaları, bilgileri ve görsel unsurları içermektedir. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

www.wastelog.co alan adlı siteyi ziyaret eden her ilgili kişi, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. WASTE LOG, Site’de yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

BU METİN 26.03.2023 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.